Kort verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30 augustus 2021

0 491
06 sep

Afgelopen maandag, 30 augustus jl. vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering werd in verband met corona volledig digitaal gehouden. De vergadering werd live bijgewoond door 21 verenigingen.


Opening en mededelingen 
De waarnemend voorzitter memoreerde aan het afgelopen jaar waarin corona een grote rol heeft gespeeld. Veel activiteiten zijn om die reden helaas niet doorgegaan, maar dat bood ook weer ruimte om op andere gebieden veel werk te verzetten. Ook blikte de waarnemend voorzitter terug naar juli jl. Halverwege deze maand kreeg heel Limburg te maken met grote problemen door de ontstane watersnoodramp. Veel mensen in met name het zuiden raakten huis en haard kwijt. Ook een aantal hengelportverenigingen werd flink getroffen. Hele visbestanden zijn verdwenen en de schade aan vijvers, beschoeiingen, accommodaties etc. is groot. Sportvisserij Limburg zal zich inspannen om deze verenigingen met raad en daad bij te staan. Een speciaal woord van dank aan de vele vrijwilligers die zich in juli hebben ingezet om vissen te redden die door de overstromingen in gebieden terecht waren gekomen, waar zij niet hoorden. Ook de collega-federaties Sportvisserij Oost-Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland werden bedankt voor hun tomeloze en belangeloze inzet tijdens deze spannende en enerverende dagen. Zij stuurden BOA's en een calamiteitenteam richting het Limburgse om te ondersteunen daar waar zij konden. 

Tevens werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, in het bijzonder werd gememoreerd aan oud-bestuurslid Jan Jörissen.

Wedstrijden
Door Dieter Breuer, secretaris en portefeuillehouder wedstrijden, werd teruggeblikt op het wedstrijdseizoen 2020. Helaas gooide corona ook hier roet in het eten en liep het wedstrijdseizoen anders dan gewenst. Ondanks het feit dat veel wedstrijden geen doorgang konden vinden, bleven zowel de wedstrijdvissers als de leden van de Projectgroep Wedstrijden positief en waren zij extra gemotiveerd om van de wedstrijden die wel door konden gaan een nog geslaagder evenement te maken. 

Organisatieontwikkeling
Sportvisserij Nederland is 3 jaar geleden begonnen aan een proces van organisatieontwikkeling. Doel is een grotere efficiëntie en doelmatigheid in de organisatie, betere samenwerking met de federaties, en meer eenheid van bestuur. In het afgelopen jaar zijn er een aantal discussierondes geweest voor belangstellende bestuurders van hengelsportverenigingen met de adviseurs Marjan Olfers en Jan Has. Het bestuur wil met de aangesloten verenigingen graag de stand van zaken bespreken tijdens de regiobijeenkomsten die in het najaar op diverse plekken in de provincie worden georganiseerd. U wordt tijdig geïnformeerd over deze bijeenkomsten.Statutenwijziging
In verband met de instelling van de kascontrolecommissie en de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 is de leden een voorstel toegezonden om de statuten te wijzigen. De verenigingen konden hier mee instemmen.

Financiën
De jaarrekening en het financiële resultaat over 2020 werd door penningmeester Eric Schaufeli toegelicht. De jaarrekening werd vastgesteld en het bestuur is via het advies van de kascommissie gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid over 2020.
Guus van der Nat trad af als lid van de kascontrolecommissie. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering had Loek Groenendijk van HSV V.I.N. Nuth zich kandidaat gesteld voor deze functie. Loek Groenendijk vormt het komende jaar samen met Chris Arets en Leon Wijers de kascommissie.
Over de begroting 2021 vond ter vergadering een stemming plaats. Van de in totaal 93 stemmen werden er 71 stemmen uitgebracht die voor het vaststellen van de begroting waren, 22 stemmen waren tegen. Hiermee kon met de begroting 2021 worden ingestemd.

Bestuursverkiezingen
Arie Gramsma is gekozen als voorzitter, nadat hij afgelopen jaar heeft meegelopen als kandidaat bestuurslid. 

Op 2 oktober 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats.
De agenda en de stukken ten behoeve van deze Algemene Ledenvergadering zijn binnenkort in te zien op de website van Sportvisserij Nederland. 

De datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering is vastgelegd op maandag 30 mei 2022, aanvang 19.30 uur in Congrescentrum Het Forum te Roermond.

Het uitgebreidere concept verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt binnenkort aan alle bij Sportvisserij Limburg aangesloten verenigingen toegestuurd en tevens gepubliceerd op onze website.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.