Samenvatting verslagen Regiobijeenkomsten Najaar 2012

0 2064
29 nov

Kort verslag van de regiobijeenkomsten gehouden op 26 oktober, 2 en 9 november 2012.

De tussentijds ingelaste Algemene Vergadering van vrijdag 23 november 2012 in Roermond werd alle aanwezigen onder de aandacht gebracht. De uitnodigingen zijn reeds enige tijd geleden naar de diverse secretariaten verzonden. Deze is tevens op de website van Sportvisserij Limburg gepubliceerd.

Als eerste inhoudelijke aandachtspunt is een organisatiestructuur geschetst en toegelicht van grote sportvisserijprojecten waaraan aankomend jaar extra aandacht besteed zal moeten worden. Met name dient aan de inrichting en het sportvisserijgebruik voor de Maasplassen en de Grensmaas en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Maas in Noord-Limburg meer gerichte tijd en inzet besteed te worden. In de introductieperiode van de nieuwe voorzitter van Sportvisserij Limburg waarbij een rondgang langs diverse besturen en de partners is gemaakt in combinatie met diverse andere signalen is duidelijk geworden dat er de afgelopen jaren veel rapporten en adviezen zijn opgesteld doch dat de vertaling daarvan naar diverse instanties en organisaties niet heeft opgeleverd wat beoogd werd. Het bestuur is van mening en wil dat gaarne in de discussie betrekken met de aangesloten leden, dat de sportvisserij actiever het brede spectrum van belangen van de aangesloten verenigingen en leden moet behartigen.

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de visplaatsen is onvoldoende. Ruimere parkeergelegenheid op vele plaatsen is noodzakelijk. Dit geldt eveneens voor ruimere mogelijkheden van visplekken en wedstrijdoevers. Dit is duidelijk en aanwijsbaar de afgelopen jaren teruggelopen, terwijl het aantal sportvissers is gestegen. Daarnaast is het zeer wenselijk dat er meer mogelijkheden komen om met een boot(je) het water op te kunnen gaan. Te denken valt hierbij onder meer aan trailerhellingen.
Het bestuur stelt voor een projectorganisatie op te zetten welke bestaat uit een stuurgroep die de algehele controle uitoefent en de projectgroepen kan aansturen. Daarnaast worden er minimaal een drietal projectgroepen ingesteld:                              a. Grensmaas, b. Maasplassen, c. Noord-Limburg.
Voor deze projectgroepen worden aandachtspunten vastgesteld en worden bemanningen gezocht. Diverse mensen hebben zich reeds aangemeld. Mochten er personen zijn die zitting willen nemen in een van de projectgroepen of personen kennen die zich hiervoor willen inzetten, dan kunnen ze dit doorgeven aan het secretariaat van Sportvisserij Limburg. Het ligt in de bedoeling deze organisatie daadwerkelijk begin 2013 van start te laten gaan, zodat de eerste resultaten op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar bekend kunnen worden gemaakt.
Ook werd aandacht besteed aan de wedstrijdmodule en de methode van aanmelding voor vergunningen.
Diverse voorstellen werden ter sprake gebracht. Deze zullen met de Projectgroep Wedstrijden worden besproken waarna de verenigingen hierover geïnformeerd worden.

Tenslotte zijn de veranderingen in de Visserijwet per 1 oktober 2012 besproken.
De belangrijkste aanpassingen:
- De meerval is uit de Flora- en faunawet gehaald en deze vissoort is nu opgenomen in de Visserijwet. Wel geldt  een jaar rond terugzetplicht
- Vanaf 2013 is het nachtvissen op wateren opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren alleen toegestaan voor VISpashouders die een afzonderlijke nachtvistoestemming hebben aangeschaft 
- De gesloten tijd voor de worm als aassoort is geschrapt
- Voor de baars geldt een minimum maat van 22 centimeter. Het is toegestaan om ondermaatse baarzen levend voorhanden te hebben op voorwaarde dat de vis wordt bewaard in een leefnet of emmer en levend wordt teruggezet in hetzelfde water. Het aantal dode baarzen onder de minimummaat dat iemand als aas in bezit mag hebben, is vastgesteld op maximaal 20 stuks
- Gesloten tijd snoek eindigt net zoals geldt voor de snoekbaars en de baars ook op de laatste zaterdag in mei


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.