Regiobijeenkomst Noord-Limburg

0 1388
04 nov

Op vrijdag 1 november jl. vond in hotel Asteria te Venray de tweede regiobijeenkomst van dit najaar plaats. Ditmaal waren bestuursleden van aangesloten hengelsportverenigingen in Noord-Limburg aanwezig om met het bestuur van Sportvisserij Limburg in gesprek te gaan over actuele thema's binnen de hengelsport.

Voorzitter Theo Wilken opende de bijeenkomst waarna hij de behoefte aan de invoering van een voorzittersoverleg peilde. De aanwezige bestuursleden zullen dit bespreken binnen hun eigen geledingen waarna ze hun eventuele interesse voor invoering van een voorzittersoverleg kenbaar kunnen maken. Tevens werd het rapport “Oplossingen voor Sportvisserijknelpunten Grensmaas, Maas en Maasplassen” door de voorzitter toegelicht. Dit rapport wordt op maandag 11 november a.s. door een afvaardiging van het bestuur van Sportvisserij Limburg, leden van de Projectgroep Grensmaas en de Projectgroep Maasplassen en andere geïnteresseerden op het gouvernement aangeboden aan gedeputeerde Beurskens. Het rapport is onder embargo bij aanvang van de regiobijeenkomst aan de aanwezigen uitgereikt.

Marc Budé besprak het nachtvissen en de derde hengeltoestemming. Vanaf 2013 is men verplicht een nachtvistoestemming aan te schaffen. De opbrengst van deze toestemming wordt direct ingezet voor extra handhaving door de Groene Brigade in met name de randen van de nacht. Het nachtvissen wordt met ingang van 2014 vooralsnog enkel toegestaan op het Lateraalkanaal en het Julianakanaal. Door diverse bestuursleden wordt aangegeven dat niet altijd even duidelijk is waar men mag nachtvissen op de Maas, omdat de toegestane gedeelten nogal versnipperd zijn. Toegezegd wordt dat aan de verenigingen een mail wordt gestuurd waarin duidelijk wordt aangegeven waar nachtvissen op de Maas is toegestaan. Tevens wordt hierover duidelijke informatie op de website geplaatst en wordt geadviseerd de digitale aanvullingslijsten te blijven raadplegen voor de actuele stand van zaken. Om te bereiken dat op een zo groot mogelijk aaneengesloten deel op de Maas het nachtvissen wordt toegestaan, blijft het bestuur van Sportvisserij Limburg in gesprek met de diverse rechthebbenden zoals o.a. natuurbeschermingsorganisaties.

In Noord-Limburg beschikken veel verenigingen over eigen water. In het geval van eigen water zijn verenigingen zelf verantwoordelijk voor het al dan niet toestaan van de derde hengel op hun viswater. In ieder geval is het elders op de Limburgse kanalen en de Maas voorlopig niet toegestaan.

Bestuurslid Theo Hendriks gaf een toelichting over diverse jeugdgerelateerde zaken. Daarnaast heeft hij de bestuursleden opgeroepen om binnen hun vereniging te inventariseren of er leden zijn die interesse hebben om vismeester te worden. Op dit moment is er slecht één vismeester en wanneer er provinciebreed genoeg animo voor vislessen bestaat, is één vismeester te weinig om op alle verzoeken van basisscholen in te gaan. Daarnaast werd er bij de verenigingen op aangedrongen vooral aan het bureau van Sportvisserij Limburg of aan Theo Hendriks door te geven indien zij een activiteit voor de jeugd hebben georganiseerd, zodat er ook voor de landelijke organisatie inzichtelijk wordt hoeveel activiteiten er op het gebied van de jeugd plaatsvinden. Deze inzage is voor zowel Sportvisserij Limburg als voor Sportvisserij Nederland op diverse fronten van belang.

Secretaris Dieter Breuer gaf een toelichting op de sterk wisselende vangsten. Zo werd de problematiek omtrent grondels, aalscholvers, meervallen en het heldere water besproken. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de mogelijkheden voor bijzondere visserijen. Deze maand vind een gesprek met De Karper Sportvisserij Nederland plaats om het initiatief voor het oppakken van een karperproject op het Julianakanaal te bespreken. 

Na de pauze werd het filmpje Schone Maas getoond. Elk jaar ligt er in het voorjaar, na de hoogwaterperiode, een enorme hoeveelheid zwerfafval op de oevers van de Maas. Het hoogwater neemt al het afval mee ‘omhoog’, waardoor het op de oevers en uiterwaarden belandt en het zich ophoopt voor stuwen en sluizen. Het gevolg: een lelijk landschapsbeeld en schade aan flora en fauna. Een probleem dat enkel kan worden opgelost als iedereen zijn steentje bijdraagt. Aangesloten verenigingen kunnen bijvoorbeeld hun bijdrage leveren tijdens opruimacties waarmee ze tevens inkomsten voor hun eigen vereniging kunnen genereren. Meer informatie is terug te vinden op de website schonemaas.nl.

Tijdens de regiobijeenkomst is ook aandacht besteed aan de federatieve wedstrijden. Er werden diverse mogelijkheden besproken om de selectiewedstrijden aantrekkelijker te maken, omdat geconstateerd is dat het aantal aanmeldingen voor de wedstrijden ieder jaar iets terugloopt. De Limburgcup wordt ingezet als voorselectie voor het NK Junioren. De ervaringen van de aangesloten verenigingen met de wedstrijdmodule zijn enkel positief te noemen. Dieter Breuer verzoekt om wedstrijden zo vroeg mogelijk in het seizoen aan te vragen. De aanwezige bestuursleden staan in beginsel niet onwelwillend tegenover het intiatief om een Clubcompetitie Limburg in het leven te roepen. Echter, de wedstrijdkalenders van de aangesloten verenigingen staan ieder jaar overvol. Tijdige communicatie hierover is dus van belang, zodat deze competitie nog ingepast kan worden.  

Tot slot stelden de bestuursleden van de aangesloten verenigingen zelf ook diverse actuele onderwerpen aan de orde. Met name de aalscholverproblematiek zal ook deze winter weer het hoofd geboden moeten worden.
Sportvisserij Limburg waardeert het ten zeerste dat de aanwezige besturen hun meningen en wensen openhartig deelden. Dit zal de belangenbehartiging voor de aangesloten verenigingen alleen maar ten goede komen. Teruggekeken kan worden op een geslaagde bijeenkomst met veel inbreng door de aanwezige verenigingen en goede inhoudelijke discussies welke aan de hand van de besproken onderwerpen loskwamen. 

Op vrijdag 8 november a.s. vindt in Zuid-Limburg de laatste van de reeks regiobijeenkomsten plaats. Aanvang 20:00 uur in zaal “’t Kaar”, Stationsstraat 126, 6191 BG Beek.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.