Sportvisserij Limburg

Sportvisserij Limburg is de belangenbehartiger voor ruim 44.000 sportvissers die bij 101 hengelsportverenigingen zijn aangesloten. Sportvisserij Limburg kan die werkzaamheden verrichten, omdat zij over een professioneel team van 4 medewerkers beschikt, een voltallig bestuur heeft en projectgroepen en werkgroepen inzet bestaande uit vrijwilligers. Verder kan Sportvisserij Limburg waar nodig terugvallen op de kennis van de specialisten die landelijk werkzaam zijn bij Sportvisserij Nederland waar circa 55 beroepskrachten actief zijn.

Vissen is een van de meest beoefende vormen van buitenactiviteit in Limburg. Opvallend is dat de sportvisserij de laatste jaren een groei doormaakt. Het ontspannen in de natuur en de spanning van het vangen van een (grote) vis vormen nog steeds een succesvolle formule die de concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding aan kan.

Een belangrijk kenmerk van de sportvisserij, en dat is tegelijkertijd ook haar kracht, is dat het dwars door alle lagen van de bevolking heen gaat. Sportvisserij is een echte volkssport die wordt beoefend door jong en oud, arm en rijk. Voor de een is het vooral genieten van de natuur, voor de ander weer de competitie met anderen. Bij sommigen is het de spanning van de mogelijke vangst van een kanjer van een vis en bij anderen juist het lekker alleen zijn zittend aan de waterkant of al wadend midden in een rivier om stroomminnende vissen te verschalken.

Wat doet Sportvisserij Limburg?

Welke activiteiten ontplooit Sportvisserij Limburg om betere sportvisserijmogelijkheden te realiseren? Een grote greep uit onze activiteiten:

 • De belangrijkste activiteit van de organisatie is het realiseren van optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij. Vis en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vandaar dat bij Sportvisserij Limburg het samenwerken met andere bij het water betrokken partijen centraal staat;
 • We voeren overleg en sluiten contracten af met eigenaren van visrechten en oevers om goed toegankelijk en betaalbaar viswater te realiseren;
 • We stellen plannen op en brengen die tot uitvoering om een aantrekkelijke visstand te creëren;
 • We bieden de VISpas en de Limburgvergunning aan, zodat men in vele viswateren mag vissen;
 • We bevorderen dat aangesloten sportvissers in zoveel mogelijk viswater kunnen vissen;
 • We bevorderen de wedstrijdsport door het organiseren van diverse regionale (selectie-)wedstrijden en het behouden en realiseren van wedstrijdoevers;
 • We bevorderen de ledenaanwas bij de aangesloten verenigingen door het stimuleren en organiseren van jeugdactiviteiten;
 • We werken aan betere controle op visdocumenten en stroperij door het opleiden van verenigingscontroleurs en de inzet van BOA's in samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland;
 • We werken samen met Rijkswaterstaat, de provincie en de waterschappen op het gebied van water- en visstandbeheer;
 • We zijn de vertegenwoordiger van de sportvisserijbelangen in de vele overlegstructuren voor recreatie- en waterbelangen op regionaal- en provinciaal niveau;
 • We bevorderen de informatie-uitwisseling tussen partijen door het initiëren en laten functioneren van Visstandbeheer-commissies waarbij onder andere ook aandacht wordt besteed aan visgeleidingssystemen bij waterkrachtcentrales;
 • We verzamelen in een centrale database hengelvangstgegevens van wedstrijden en van de viswateren van de aangesloten verenigingen, waardoor een beter inzicht wordt verkregen in de veranderingen in de visstand;
 • We testen verschillende methodes om de aalscholverpredatie te reduceren, daarmee worden inzichten verkregen hoe de negatieve invloed van de aalscholver op de visbestanden kan worden teruggedrongen;
 • We stimuleren dat aangesloten verenigingen basale vistechnieken, ook aan niet georganiseerde jeugdige vissers, bijbrengen in combinatie met het diervriendelijk omgaan met vis, zodat respect wordt bijgebracht voor de gevangen vis.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sportvissers voelen zich sterk betrokken bij de natuur in en rondom het water. Sportvisserij Limburg streeft naar een gezond watermilieu, een goede waterkwaliteit en optimale leefomstandigheden voor vissen waar door de aangesloten sportvissers op verantwoorde manier gebruik van kan worden gemaakt. Het merendeel (85%) van de sportvissers zet de gevangen vis levend en onbeschadigd terug. Met als motivatie: sportiviteit, respect voor de vis, behoud van de visstand en het opnieuw willen vangen van de vis,. Door respectvol om te gaan met vis en te streven naar natuurlijke leefomstandigheden in de Limburgse viswateren, toont de sportvisserij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak.

Hechte en professionele organisatie

Hengelsportverenigingen met hun aangesloten leden vormen de basis van Sportvisserij Limburg. De aangesloten verenigingen huren visrechten van plaatselijke viswateren en verstrekken de VISpas aan hun leden. Zij organiseren voor hun leden tal van activiteiten, zoals wedstrijden en jeugdactiviteiten om zo een verenigingsbinding te bevorderen. De 101 verenigingen, gevormd door de honderden vrijwilligers, vormen de basis voor een sterke organisatie die professioneel wordt ondersteund door Sportvisserij Limburg op provinciaal niveau en door Sportvisserij Nederland op landelijk niveau. Zonder die vele vrijwilligers zou het werk dat wordt verricht voor de sportvisser, de vis en het water onvoldoende van de grond komen.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.