Wij informeren u over het belang van het afsluiten van de juiste verzekeringen voor uw vereniging. Sportvisserij Limburg adviseert bestuurders van de aangesloten hengelsportverenigingen om goed naar de huidige afgesloten verzekeringen te kijken en dit een onderwerp te laten zijn op de agenda van de bestuursvergadering.

Voor een bestuur van een vereniging kunnen de financiële gevolgen groot zijn wanneer zij aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade door leden en/of derden óf wanneer er schade wordt aangebracht aan de eigendommen van de club. Het nut en de noodzaak van goed verzekerd te zijn, is voor iedere verenigingsbestuurder belangrijk.Afgewogen dient te worden of de continuïteit van de vereniging in gevaar komt als het risico intreedt. Niet alle risico’s wegen even zwaar. Voor sommige risico’s kan gelden dat de kans erop erg klein is en dat als het risico intreedt, de vereniging zelf de gevolgen kan opvangen. Deze beoordeling is door elke vereniging zelf te maken. Van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstands-verzekering zal voor nagenoeg elke vereniging gelden dat het continuïteitsrisico hoog is. Het afsluiten van deze verzekeringen is dan ook een “must”. Met behulp van bijgevoegde checklist kan de afweging makkelijker worden gemaakt.

Sportvisserij Limburg adviseert alle verenigingen met name goed te kijken naar de onderstaande verzekeringen. Door de WBTR (de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) die per 1 juli in werking treedt, wordt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nóg belangrijker. Deze nieuwe wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/21463/nieuwe-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr.html

Verzekeringen die van belang zijn voor álle verenigingen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt financiële schade ten gevolge van aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico dat bestuurders lopen om privé aansprakelijk te worden gesteld door de eigen vereniging of iemand van buiten de vereniging. Bovendien worden met deze verzekering ook de kosten van het juridische verweer gedekt. Zie ook de schadevoorbeelden in de bijlage.
Let op: de uitsluitingen opzet, fraude, belastingzaken, verzekeringszaken zijn in de regel niet meeverzekerd.

Voor een kort schematisch overzicht verwijzen wij u naar bijgevoegde verzekeringskaart bestuurdersaansprakelijkheid. Hierin wordt de dekking heel eenvoudig uitgelegd.
De premie voor deze verzekering bedraagt vanaf 1-1-2021 € 150,-- per jaar (excl. 21% assurantie- belasting).

Rechtsbijstandverzekering
Uw vereniging kan te maken krijgen met een juridisch geschil. Het kan dan wenselijk zijn om juridische bijstand te hebben. In sommige gevallen kan het zelfs noodzakelijk zijn om een advocaat in te schakelen. Dit betekent een financieel risico voor de vereniging. Overwogen kan worden om de vereniging hiertegen te verzekeren. Een Rechtsbijstandverzekering biedt dekking tegen het risico dat u kosten voor rechtsbijstand moet maken. Wij zien dat juridische geschillen bijv. over de opzegging van huurovereenkomsten over visrechten toch regelmatig voorkomen, maar ook bij andere zaken is deze verzekering ten zeerste aan te bevelen om hoge kosten bij juridische procedures te voorkomen.

Verzekeringen die van belang zijn voor verenigingen met een eigen accommodatie

Brand-/opstalverzekering
Deze verzekering dekt schade aan verenigingsgebouwen, inventaris en overige eigendommen. Dit kan dus voor iedere locatie weer geheel anders zijn. Als de vereniging een verenigingsgebouw heeft met bijvoorbeeld een kantine, dan is het risico aanwezig dat hieraan schade ontstaat. Ditzelfde geldt voor de inventaris en overige eigendommen, bijvoorbeeld de voorraden van de kantine. Als uw vereniging hiervan eigenaar is, ook al is het clubhuis eigendom van een ander (bijvoorbeeld de gemeente), dan loopt uw vereniging het risico als er wat gebeurt. Te denken valt aan brand, storm, waterschade, inbraak en vandalisme.

De mogelijkheden en de kosten van een dergelijke verzekering zijn van een hele reeks factoren afhankelijk, zoals:
- ligging van de accommodatie (adres / in de bebouwde kom, of afgelegen);
- bouwaard (steen / hout of ander materiaal);
- welk soort dakbedekking;
- om welke verzekerde bedragen gaat het;
- is er sprake van SKG hang- en sluitwerk en/of andere inbraakpreventieve maatregelen;
- is er een alarminstallatie met doormelding naar een meldkamer aanwezig;
- gaat het ook om een dekking voor schade aan de spullen in de accommodatie;
- gaat het wellicht om zaken die buiten staan (banken, tafels of ander meubilair).

Verzekering die van belang is voor verenigingen die dekking wensen tegen claims wanneer schade wordt veroorzaakt bij of aan een ander of aan spullen van een ander.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de vereniging tegen financiële schade ten gevolge van aansprakelijkheid door zaakschade of letselschade veroorzaakt door de leden, vrijwilligers en bestuursleden tijdens hun activiteiten voor de vereniging.

De wet kent diverse bepalingen op grond waarvan de vereniging gehouden is of kan zijn om schade van een ander te vergoeden. Bijvoorbeeld een vrijwilliger, lid of iemand van buiten de vereniging lijdt schade en stelt de vereniging hiervoor aansprakelijk. De schade kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door:
- een persoonlijk handelen of nalaten van iemand die in functie is van de vereniging (bijvoorbeeld gebrek
aan instructie of een foutieve instructie);
- gebrekkige opstallen van de vereniging (bijvoorbeeld een te gladde vloer in de kantine);
- gebreken aan voorzieningen in of op de accommodatie;
- gebrekkige roerende zaken (kapot onderhoudsmateriaal);
- gebrekkige veiligheidsvoorzieningen tijdens activiteiten en wedstrijden.

Voor een kort schematisch overzicht verwijzen wij u naar bijgevoegde verzekeringskaart bedrijfs-aansprakelijkheid. Hierin wordt de dekking heel eenvoudig uitgelegd.
De premie voor deze verzekering bedraagt € 50,-- per jaar (excl. 21% assurantiebelasting).

Heeft u naar aanleiding van deze brief of over sportvisserij in zijn algemeenheid nog vragen, schroom dan niet om ons te bellen of te mailen (0475-568539 / patricia@sportvisserijlimburg.nl). Wij helpen u graag verder. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met Ger Willemsen van Zicht BV, op het gebied van verzekeringen de tussenpersoon van Sportvisserij Limburg. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 077-3556195 en per mail via ger.willemsen@zichtadviseurs.nl, maar vanzelfsprekend kunt u met elk gewenst assurantiekantoor contact opnemen voor meer info en premiegegevens.

Als u zich tot Zicht BV wendt, is het goed om te weten dat er mogelijk nog collectiviteitskorting kan worden geboden als meerdere aangesloten verenigingen bepaalde verzekeringen afsluiten via de tussenpersoon van Sportvisserij Limburg. Onder de paraplu van de federatie kan dit financiële voordelen voor verenigingen hebben. Verenigingen sluiten in dat geval wel een eigen polis af bij Zicht en moeten de premie ook rechtstreeks aan Zicht BV betalen.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.