Decoratiebeleid

Als belangenbehartiger, waarbij het belang van individuele sportvissers centraal staat, is het wenselijk iedereen binnen Sportvisserij Limburg, en zeker de vrijwilligers, zoveel als mogelijk bij de organisatie te (blijven) betrekken. Eén van de hulpmiddelen om te bewerkstelligen dat het “WIJ” gevoel en de binding aan de organisatie wordt bevorderd, is dit decoratiebeleid. Daarbij geldt dat een Sportvisserij Limburg onderscheiding beschouwd moet worden als een “hoge” en waardevolle waardering.
Het door Sportvisserij Limburg te ontwikkelen decoratiebeleid is aanvullend op het door de verenigingen gevoerde beleid inzake waarderingen.

Aanvullend beleid

Omdat een Sportvisserij Limburg decoratie een hoge en waardevolle onderscheiding moet zijn, is het van belang dat mede wordt gekeken naar hetgeen de aanvrager (de hengelsportvereniging) al eerder heeft gedaan in de waarderende sfeer voor betrokkene. Het decoratiebeleid van Sportvisserij Limburg is immers (deels) aanvullend beleid.
Is betrokkene (bijvoorbeeld) al lid van verdienste of erelid in de eigen vereniging of heeft hij/zij al andere waarderingen/ereblijken gehad van de eigen vereniging?
Heeft de aanvrager géén eigen beleid op dit gebied, dan wordt zij hiermee gestimuleerd om dat te ontwikkelen, wil een Sportvisserij Limburg onderscheiding binnen bereik komen.
Een aanvullend criterium voor toekenning is dat tegen betrokkenen geen tuchtmaatregelen op hengelsportgebied zijn genomen. “Het sportvissersblazoen moet brandschoon zijn”.

Twee belangrijke elementen in dit beleid zijn: 
  1. Personen kunnen op grond van de totaliteit van hun zeer bijzondere verdiensten voor de lokale, regionale en/of nationale georganiseerde hengelsport in aanmerking komen voor een onderscheiding. Criterium is dat de persoon, gedurende langere tijd, een functie ten behoeve van een hengelsportvereniging of Sportvisserij Limburg en/of Sportvisserij Nederland vervult of heeft vervuld, waarbij de zwaarte van de functie en de kwaliteit van de vervulling ervan de belangrijkste rol speelt.

  2. Personen kunnen op grond van de totaliteit van hun bijzondere verdiensten voor de lokale hengelsport in aanmerking komen voor een federatieve onderscheiding in de vorm van een bronzen of zilveren federatiespeld. Criterium is dat de persoon zich verdienstelijk heeft gemaakt binnen de vereniging, waarbij de beoordeling of betrokkene in aanmerking komt voor een federatiespeld wordt neergelegd bij het bestuur van de vereniging. 

Het verder te noemen decoratiecollege binnen Sportvisserij Limburg speelt geen enkele rol in de beoordeling of toekenning van een bronzen of zilveren federatiespeld. Het bestuur van Sportvisserij Limburg bepaalt of betrokkene hiervoor in aanmerking komt en kent toe.

De procedure met betrekking tot toekenning wordt in gang gezet door middel van een gemotiveerde en schriftelijke voordracht. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Het besluit om een onderscheiding in goud toe te kennen wordt genomen door het bestuur van Sportvisserij Limburg.
Het besluit over toekenning van het erelidmaatschap wordt genomen door de Algemene Ledenvergadering.

Kwaliteit als norm

Alleen het feit dat men langere tijd iets doet, is op zichzelf nog geen verdienste. Een en ander hangt erg af van de kwaliteit van het geleverde. Dat betekent dat iets wat in tijd gezien “kort” is kwalitatief zo goed kan zijn dat een waardering terecht is. Het is wel zo dat als de zeer bijzondere verrichting gedurende langere tijd plaatsvindt, dat juist een extra reden is om haar te waarderen. Eigenlijk op de eerste plaats de kwaliteit beschouwen en vervolgens de tijdsduur. Kwaliteit is de norm, tijdsduur een versterkende factor.
Toewijzing van een Sportvisserij Limburg decoratie kan plaatsvinden als een grote inzet voor de sportvisserij is gebleken. De onderscheiding wordt toegekend op grond van de totaliteit van zeer bijzondere verdiensten gedurende langere tijd.

Decoratiecollege

De schriftelijk ingediende voordrachten worden behandeld door het Decoratiecollege dat na behandeling de voordracht voorziet van advies en voor besluitvorming voorlegt aan het bestuur van Sportvisserij Limburg.
Het Decoratiecollege bestaat uit 5 personen:

  • een bestuurslid van Sportvisserij Limburg, die als voorzitter van het decoratiecollege fungeert;
  • een afgevaardigde uit de arbitragecommissie;
  • 3 bestuursleden van een bij Sportvisserij Limburg aangesloten vereniging.

Sportvisserij Limburg doet de administratieve voorbereiding en verzorgt de registratie van voordrachten en toekenningen. Tevens wordt de verslaglegging van de bijeenkomsten van het decoratiecollege verzorgd.

Procedure indiening voordrachten

Voordrachten voor een decoratie kunnen op elk gewenst moment door de vereniging schriftelijk worden ingediend aan het post- of mailadres van Sportvisserij Limburg;

Verenigingen dienen er rekening mee te houden dat de voordrachten minimaal 4 maanden voor de eventuele datum van uitreiking bij Sportvisserij Limburg zijn ingekomen;

Het Decoratiecollege geeft haar advies over de aanvraag legt in de eerstvolgende Algemene Bestuursvergadering van Sportvisserij Limburg haar eindadvies voor aan het bestuur dat besluit over de voordrachten;

Aanvrager ontvangt schriftelijk bericht omtrent toekenning c.q. afwijzing aanvraag.

Uitreiking onderscheiding

Uitreiking geschiedt op een plaats, datum en tijdstip dat wordt vastgesteld in overleg met de aanvrager van de Sportvisserij Limburg onderscheiding. Het bestuur van Sportvisserij Limburg is bereid, indien door de vereniging gewenst, de onderscheiding uit te komen reiken.

Bijzondere bepaling

Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft de bevoegdheid zelf het initiatief te nemen voor toekenning van een onderscheiding. In principe wordt ook dan de vastgestelde procedure gevolgd. 

Klik hier voor het voordrachtformulier.
Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.