Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING VAN SPORTVISSERIJ LIMBURG

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Limburg verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Wij gaan op zodanige wijze met uw persoonsgegevens om dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sportvisserij Limburg verwerkt hierna de in 1.2 genoemde persoonsgegevens van u alleen in
overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. De verwerking van de gegevens blijft
beperkt tot welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Sportvisserij Limburg verwerkt deze gegevens als u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Limburg aangesloten hengelsportvereniging of
landelijke specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Limburg (zoals een nieuwsbrief, een bestelling doet of
deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Sportvisserij Limburg verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. iban rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties,
afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 Sportvisserij Limburg kan deze gegevens gebruiken voor:

• het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• publiceren hengelsport- en wedstrijdresultaten;
• handhaving;
• zie verder ook 4.1 en 4.2

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Limburg via telefoonnummer 0475-350053 of per e-mail: info@sportvisserijlimburg.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Limburg persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Limburg met betrekking tot u heeft geregistreerd en
verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Limburg.
(e) recht van vergetelheid; u kunt op grond van dit recht een schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens te laten
verwijderen.

Vragen die bij ons binnenkomen via bovenstaand emailadres of telefoonnummer zullen wij binnen vier weken in behandeling nemen.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Sportvisserij Limburg zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk
van de aard van de gegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en afhankelijk van de aard van
gegevens en de ( wettelijke ) verplichtingen om gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan dus per
doel/dienst verschillen.

3.2 Sportvisserij Limburg treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te
beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Sportvisserij Limburg kan uw gegevens onder voorwaarden aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
• verwerkers van Sportvisserij Limburg (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop
gebaseerde regelgeving.

4.2 Sportvisserij Limburg verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij
u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Limburg daartoe verplicht is op
rond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Het verdient aanbeveling om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op.

Roermond, mei 2018

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.