Verslag Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg

0 602
15 jun

Op vrijdag 9 juni vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Sportvisserij Limburg plaats in Congrescentrum Het Forum te Roermond. Er wordt teruggekeken op een vlot verlopen en constructieve ALV.

Er waren bestuursleden van 29 hengelsportverenigingen aanwezig. Tevens verwelkomden wij leden van de diverse project- en werkgroepen van Sportvisserij Limburg. Toby Ellson was namens het landelijk bestuur van Sportvisserij Nederland aanwezig. Onno Terlouw was er namens het MT. Tevens was Henk Embregts, bestuurslid van Sportvisserij Zuidwest Nederland present en was Hans Gels, directeur van Sportvisserij Oost-Nederland aanwezig.

Voorafgaand aan de ALV stond er een heerlijk buffet klaar voor de verenigingsbestuurders en genodigden. De ALV vormt voor veel hengelsportbesturen een ideale gelegenheid om te netwerken met bestuursleden van andere hengelsportverenigingen. Daarnaast stonden de vijf medewerkers van Sportvisserij Limburg paraat om eventuele vragen te beantwoorden.Na het vaststellen van het aantal stemmen en de agenda werd alvorens een aanvang te maken met de vergadering eerst een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Vaststellen verslagen, jaarverslag 2022 en infographic
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei 2022 werd door de leden goedgekeurd. Dit gold ook voor het jaarverslag 2022 en de bijbehorende infographic.

Financiën
De jaarrekening 2022 werd vastgesteld, nadat de Sjak Neelen namens Accountantskantoor Fiscam hier een uitgebreide toelichting op had gegeven. Het verslag van de kascontrolecommissie was vooraf reeds met de leden gedeeld. Er waren geen vragen of opmerkingen van de leden.

Loek Groenendijk en Hans Logtens traden af als lid van de kascontrolecommissie. Loek Groenendijk i.v.m. het verlopen van de zittingstermijn en Hans Logtens i.v.m. zijn kandidatuur voor het bestuur van Sportvisserij Limburg. Beiden werden hartelijk bedankt voor hun inspanningen voor de commissie. Ter vergadering stelden Wim Geilen van HSV De Swalm en Cor Cornelissen van HSV ’t Alvertje Oostrum zich kandidaat voor deze functie. Herman van Schaaik van HSV Heksenberg Heerlen completeert de kascontrolecommissie. Alvorens de begroting 2023 vast te stellen, werd door Cornel van Schayck met een heldere aanvullende toelichting door de accountant de begroting 2023 gepresenteerd. Het voorstel voor een subsidie ad € 50.000,-- voor de aanleg van vissenbossen werd aangenomen. Vervolgens werd de begroting 2023 door de leden vastgesteld.Herbenoeming Cornel van Schayck, Thijs Belgers en Didier Lemmens en vaststellen rooster van aftreden
Na een toelichting over het voorstel om de 3 leden van het Algemeen Bestuur her te benoemen werd door de leden bij acclamatie besloten in te stemmen met de herbenoeming. Alvorens zij met het rooster van aftreden instemden, stelde Hans Logtens sr. Van HSV De Goede Hoop Blerick zich kandidaat voor het bestuur van Sportvisserij Limburg. De bestuursleden van de aanwezige verenigingen gingen ook hiermee bij acclamatie akkoord. Wij wensen Hans veel succes.
Er kwamen geen zaken naar voren tijdens de rondvraag. Na een korte pauze volgde een eveneens constructief verlopen bijeenkomst met de verenigingen. De aanwezigen gingen onder begeleiding van Marco Groen van Back2Basics in drie groepen met elkaar in gesprek over de toekomst van de hengelsport. Dit leverde leuke gesprekken en verhelderende inzichten op.

            


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.