Constructieve Algemene Ledenvergadering

0 234
30 mei

Op woensdag 29 mei vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Sportvisserij Limburg de Congrescentrum Het Forum te Roermond. Er wordt teruggekeken op een vlot verlopen en constructieve ALV.

Er waren bestuursleden van 36 hengelsportverenigingen aanwezig. Ook bestuursleden van het landelijk bestuur van Sportvisserij Nederland en collega federaties waren aanwezig evenals enkele collega's van de buurfederaties.   
Voorafgaand aan de ALV stond er een heerlijk buffet klaar voor de verenigingsbestuurders en genodigden. De ALV vormt voor veel hengelsportbesturen een ideale gelegenheid om te netwerken met bestuursleden van andere hengelsportverenigingen. 
Na het vaststellen van het aantal stemmen en de agenda werd alvorens een aanvang te maken met de vergadering eerst een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.Vaststellen verslagen, jaarverslag 2023 en infographic
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 juni 2023 werd door de leden goedgekeurd. Dit gold ook voor het jaarverslag 2023 en de bijbehorende infographic.

Financiën
De jaarrekening 2023 werd vastgesteld, nadat de Sjak Neelen namens Accountantskantoor Fiscam hier een uitgebreide toelichting op had gegeven. Het verslag van de kascontrolecommissie was vooraf reeds met de leden gedeeld. Er waren geen vragen of opmerkingen van de leden.

Herman van Schaaik trad af als lid van de kascontrolecommissie i.v.m. het verlopen van de zittingstermijn. Herman werd hartelijk bedankt voor zijn inspanningen voor de commissie. Ter vergadering stelde Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen zich kandidaat voor deze functie. Alvorens de begroting 2023 vast te stellen, werd de begroting 2024 gepresenteerd. Vervolgens werd de begroting 2024 door de leden vastgesteld.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement behoefde enige actualisatie. Het geactualiseerde reglement is met de vergaderstukken meegestuurd, zodat alle leden hiervan kennis konden nemen. 

Samenstelling bestuur, rooster van aftreden en herbenoeming voorzitter
Na een toelichting over het voorstel om de 3 leden van het Algemeen Bestuur her te benoemen werd door de leden bij acclamatie besloten in te stemmen met de herbenoeming van voorzitter Arie Gramsma waarna ook met het rooster van aftreden werd ingestemd. 

Organisatieontwikkeling
Aan de hand van een PowerPoint presentatie welke met de leden zal worden gedeeld, werden de leden door Frank Bosman van Hengelsportfederatie Midden Nederland meegenomen in de visie, missie, kernwaarden, kerntaken en speerpunten. Waar geloven we in, waar staan we voor, waar willen we naartoe.
Daarna werd door Anton Maas, directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland, de route naar de toekomstige organisatie met de leden besproken. We willen dat iedereen kan sportvissen. Op een duurzame en verantwoorde manier. Nu en in de toekomst. Daar zetten we ons voor in. Met passie en betrokkenheid én met onze kennis. Sámen met onze hengelsportverenigingen, met andere organisaties en met sportvissers zelf. Met één organisatie:
- kunnen we beter het hoofd bieden aan bedreigingen en uitdagingen;
- kunnen we met één stem belangen van de sportvissers behartigen;
- kunnen we efficiënter werken;
- kunnen we de kracht van onze medewerkers beter benutten.
De onderdelen waarmee het transitieteam aan de slag gaat, zijn met de leden besproken.
Periodiek koppelen we berichtgeving over de transitie terug aan de HSV’s, federaties en medewerkers. Ook op regiobijeenkomsten en benodigde extra momenten komen we hier bij de leden op terug.

Na de presentatie van Anton stelden een 5-tal verenigingen het bestuur voor om de vergadering te schorsen, zodat tijdens deze schorsing door betreffende verenigingen gesproken kon worden over een aantal punten welke zij in een motie op voorhand hadden voorbereid. Na peiling onder de leden bleek een zeer ruime meerderheid van de aanwezigen aan te geven hier echter geen behoefte aan te hebben. Voor deze leden was het verhaal van Anton Maas duidelijk. De motie is tijdens de vergadering in stemming gebracht en met overgrote meerderheid niet aangenomen. Men vond deze overbodig.

Er kwamen geen zaken naar voren tijdens de rondvraag. 

Het uitgebreide verslag van deze Algemene Ledenvergadering wordt in juni aan de leden verzonden.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.